031 239 524 info@scpi.si

Irena Prašnikar

Irena Prašnikar, univerzitetna sociologinja kulture in pedagoginja, se je rodila leta 1976 v Kranju. Leta 2002 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna sociologinja kulture in pedagoginja.

Od leta 2002 do 2007 je bila zaposlena na Ljudski univerzi Škofja Loka, najprej kot andragoška delavka in nazadnje vodja mentorske skupine Projektno učenje za mlade. V tem času je spoznala delo z odraslo šolajočo populacijo in mladimi, ki so zaradi različnih vzrokov opustili redno šolanje in ob vzpostavitvi in vodenju programa PUM pridobila veliko izkušenj. Z otroki s posebnimi potrebami in depriviligiranimi skupinami otrok in mladih je kot prostovoljka delala že v času študija, kasneje je eno leto v Osnovni šoli Poljane opravljala delo učiteljice dodatne strokovne pomoči. Tri leta je izvajala varstvo otrok.

Od leta 2010 je zaposlena na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer deluje na različnih področjih. Bila je učiteljica v vseh starostnih skupinah posebnega programa in različnih razredih prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Dve leti je bila svetovalna delavka, eno leto pa učiteljica dodatne strokovne pomoči v vrtcih. V šolskem letu 2013/2014 je bila koordinatorica mreže v projektu Socialni in kulturni kapital, kjer je koordinirala in vodila mrežo štirih osnovnih šol s prilagojenim izobraževalnim programom. Dosežki projekta so bili kot primer dobre prakse predstavljeni na kongresu in v dveh strokovnih revijah. V šoli je sodelovala pri vzpostavitvi programa Učenje za življenje in delo za najstarejše v posebnem programu. Za učence obeh programov je vzpostavila sistem delovne prakse pri zunanjih delodajalcih. Kot mentorica gledaliških iger je s skupino učencev obeh programov sodelovala v širšem lokalnem okolju.

Organizira različna sodelovanja šole z zunanjimi institucijami in se zavzema za prepoznavnost šole in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami na vseh nivojih njihovega življenja.

Dostopnost